גיליון 5462 עמוד 1 מתאריך 27/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בחשון התשס״ו    5462    27 בנובמבר 2005

עמוד


עמוד

הודעה על שינוי חלוקת התפקידים בין השרים............ 600

מינוי חבר בוועדות ערעור לפי חוק שירות הקבע

בצבא הגנה לישראל (גמלאות)................................... 600

מינוי חבר לוועדות שחרורים (קציבה) לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר.............................................................. 600

הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים מיוחדות

לפי החוק האמור.............................................................. 600

הארכת מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות שחרורים

מיוחדות(קציבה) לפי החוק האמור.......................... 600

הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי

החוק האמור....................................................................... 601

שינוי מינוי ועדת רישום לפי חוק העובדים

הסוציאליים........................................................................ 601

הודעה על צריכת סולר שנתית ממוצעת......................... 601

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן וסגן

ממלא מקום ראש עיריית יבנה................................... 602

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (עמק הירדן)................... 603

הודעה על מינוי ממלאי מקום לחברי ועדת ערר

לארנונה (זבולון)................................................................ 603

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 603

הודעות מאת הציבור............................................................... 614