גיליון 5462 עמוד 2 מתאריך 27/11/2005הודעה על שינוי חלוקת התפקידים בין השרים

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי על פי סעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים כדלקמן:

(1)    ממלא מקום ראש הממשלה, השר אהוד אולמרט, יכהן בתפקיד שר האוצר, נוסף על תפקידו כשר התעשיה המסחר והתעסוקה3;

(2)    השר מתן וילנאי יכהן בתפקיד שר המדע והטכנולוגיה4. ההחלטה אושרה על ידי הכנסת ביום ה' בחשון התשס׳׳ו

(7 בנובמבר 2005).

ח' בחשון התשס׳׳ו(10 בנובמבר 2005) (חמ 3-3281)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

3    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 1854.

4    י”פ התשס׳׳ה, עמ' 4248.

מינוי חבר בוועדות ערעור

לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ׳׳ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 44 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ׳׳ה-1985י (להלן - החוק), אני ממנה את חנן מוניץ, ת׳׳ז XXXXX255, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק. כ׳׳ב באלול התשס׳׳ה (26 בספטמבר 2005) (חמ 3-957)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 142.

מינוי חבר לוועדות שחרורים (קציבה)

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט צבי הרטל, ת׳׳ז XXXX724, לחבר בוועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

י׳׳ב בחשון התשס׳׳ו(14 בנובמבר 2005) (חמ 3-101)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410.

הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים מיוחדות

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,

1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410. 600

אני ממנה את השופטים הרשומים מטה ליושבי ראש ועדות שחרורים מיוחדות החל ביום כ' בכסלו התשס׳׳ו(21 בדצמבר 2005):

יעקב קדמי(דימ'), ת׳׳ז XXXX196 גבריאל בך(דימ'), ת׳׳ז XXX462 אפרים לרון(דימ'), ת׳׳ז XXXX720 יצחק בנאי(דימ'), ת׳׳ז XXX088 אריה אבן ארי (דימ'), ת׳׳ז XXXXX362 אהרון מלמד (דימ'), ת׳׳ז XXX192 נתן עמית(דימ'), ת׳׳ז XXXX444 אמנון טטרשנוב(דימ'), ת׳׳ז XXXXXX000 גלעד גלעדי(דימ'), ת׳׳ז XXXX960 רוני בודסקי, ת׳׳ז XXXX925 י׳׳ב בחשון התשס׳׳ו(14 בנובמבר 2005) (חמ 3-101)

ציפי לבני

שרת המשפטים

הארכת מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות שחרורים מיוחדות (קציבה)

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטים הרשומים מטה ליושבי ראש וחברים בוועדות שחרורים מיוחדות (קציבה) החל ביום א' בטבת התשס׳׳ו(1 בינואר 2006): יושבי ראש

דוד בר אופיר (דימ'), ת׳׳ז XXXX438 רוני בודסקי, ת׳׳ז XXXX925 גבריאל בך(דימ'), ת׳׳ז XXX462 יעקב קדמי(דימ'), ת׳׳ז XXXX196 אפרים לרון(דימ'), ת׳׳ז XXXX720 גלעד גלעדי(דימ'), ת׳׳ז XXXX960 יצחק בנאי(דימ'), ת׳׳ז XXX088 אריה אבן ארי, ת׳׳ז XXXXX362 אהרון מלמד (דימ'), ת׳׳ז XXX192 אמנון סטרשנוב (דימ'), ת׳׳ז XXXXXXX000 נתן עמית(דימ'), ת׳׳ז XXXX444 חברים

מרדכי בלזר (דימ'), ת׳׳ז XXXX126 דניאלה וכסלר (דימ'), ת׳׳ז XXXXX095 חיה חפץ(דימ'), ת׳׳ז XXXX873 דוד מועלם, ת׳׳ז XXXXX450 עמירב רנד(דימ'), ת׳׳ז XXXXX762 אלי שרון(דימ'), ת׳׳ז XXXX181 עמירם שרון(דימ'), ת׳׳ז XXXX866 י׳׳ב בחשון התשס׳׳ו(14 בנובמבר 2005) (חמ 3-101)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשס״א, עמ' 410.

ילקוט הפרסומים 5462, כ׳׳ה בחשון התשס׳׳ו, 27.11.2005