גיליון 5462 עמוד 3 מתאריך 27/11/2005הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטים הרשומים מטה ליושבי ראש בוועדות השחרורים החל ביום י׳׳ח בכסלו התשס׳׳ו(19 בדצמבר 2005): משה מכליס, ת׳׳ז XXXX005 נתן זלוצ'ובר, ת׳׳ז XXXXX760 רות בהט, ת”ז XXXXX489 גדליה טהר לב, ת׳׳ז XXXXX270 נילי פלד, ת׳׳ז XXXX142 אבי הבר, ת׳׳ז XXXXX851 רחל חוזה, ת׳׳ז XXXX212 שלמה לבנוני, ת׳׳ז XXXX316 דני צרפתי, ת׳׳ז XXXXX810 אהוד רקם, ת”ז XXXX886 ניצה שרון, ת׳׳ז XXXX780 עמירם שרון(דימ'), ת׳׳ז XXXX866 אהרון מלמד(דימ'), ת׳׳ז XXX192 עמירב רנד(דימ'), ת׳׳ז XXXXX762 מרדכי בלזר (דימ'), ת׳׳ז XXXX126 חיה חפץ(דימ'), ת”ז XXXX873 דוד מועלם (דימ'), ת”ז XXXXX450 אלי שרון(דימ'), ת׳׳ז XXXX181 דניאלה וכסלר (דימ'), ת”ז XXXXX095 יוסף סוהייל, ת”ז XXXXX852 דורון פורת, ת”ז XXXXX843 חני הורוביץ, ת”ז XXXXX374 לילי יונג גפר, ת”ז XXXXX840 רים נדאף, ת׳׳ז XXXXX086 עיריה היומן מרדכי, ת׳׳ז XXXXX738 סברי מוחסן, ת”ז XXXXX658 ברכה סמסון, ת׳׳ז XXXXX781 כאמל סעב, ת”ז XXXXX755 עטאף עיילבוני, ת”ז XXXXX407 בן פיילס, ת׳׳ז XXXXX241 יעקב שפסר, ת”ז XXXXX684 כרמלה רוטפלד-האפט ת”ז XXXXX159 צבי הרטל (דימ'), 7805724 דרורה בית אור, ת׳׳ז XXXX923 אשר קולה, ת׳׳ז XXXXX075 יוסף בן חמו, ת”ז XXXXX743 תאופיק כתילי, 20443537

י ס״ח התשס׳׳א, עמ' 410.

נבילה דלה מוסא, ת”ז XXXXX678 ג'אדה בסול, ת׳׳ז XXXXX960 סרחאן שכיב, ת”ז XXXXX495 ג'ורג' אזולאי, ת”ז XXXXX074 דינה מויאל, ת”ז XXXXX476 מרדכי נדל, ת׳׳ז XXXXX157 מרים רבס, ת׳׳ז XXXX797 שאהר אטרש, ת׳׳ז XXXXX125 אורית קנטור, ת”ז XXXXX660 אברהם יונתן, ת׳׳ז XXXXX147 תוקף המינוי לשנתיים.

י׳׳ב בחשון התשס׳׳ו(14 בנובמבר 2005) (חמ 3-101)

ציפי לבני שרת המשפטים

שינוי מינוי ועדת רישום

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ”ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ׳׳ו-1996י, אני משנה את הרכבה של ועדת הרישום2 כדלקמן:

במקום ”אתי פרץ, ת׳׳ז XXXXX253, עובדת סוציאלית - נציגת איגוד העובדים הסוציאליים” יבוא ”יצחק פרי, ת”ז XXXXX402, עובד סוציאלי - נציג איגוד העובדים הסוציאליים”. ו' בתשרי התשס׳׳ו(9 באוקטובר 2005) (חמ 3-2749)

אריאל שרון

ראש הממשלה ושר הרווחה

1    ס״ח התשנ״ו, עמ' 152.

2    י״פ התשס״ה, עמ' 244.

הודעה על צריכת סולר שנתית ממוצעת

לפי צו הבלו על דלק (פטור), התשס”ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א2)(1) לצו הבלו על דלק (פטור), התשס׳׳ה-2005י (להלן - צו הפטור), אני מודיע לאמור:

הצריכה השנתית הממוצעת המהווה תקרה שנתית להחזר לגבי סולר כאמור בסעיף 3(א2) לצו הפטור, היא כמפורט בתוספת.

תחולתה של הודעה זו לגבי דוחות שיוגשו ביום כ”ט בתשרי התשס׳׳ו(1 בנובמבר 2005) ואילך.

תוספת

לכל מונח בתוספת זו תהא המשמעות הנודעת לו בצו הפטור.

1 ק״ת שיעורי מק״ח, התשס״ה, עמ' 50, עמ' 88 ועמ' 111.

601 ילקוט הפרסומים 5462, כ׳׳ה בחשון התשס״ו, 27.11.2005