גיליון 5462 עמוד 4 מתאריך 27/11/2005טור ב' טור ב'

צריכה שנתית ממוצעת

טור א'

צריכה שנתית ממוצעת

טור א'

בליטרים

סוג הרכב שהסולר משמש בו

בליטרים

סוג הרכב שהסולר משמש בו

בחישוב לפי

9. ציוד כאמור בפרט 2(א) בתוספת לצו

1. מונית כאמור בפרט 3(א) בתוספת לצו

נתונים אלה:

הפטור ובלבד שנמסרה לגבי הציוד

הפטור -

ממוצע השימוש השנתי בליטרים

הודעה שנתית ושולמה אגרה כאמור בתקנה 5 לתקנות רישום ציוד הנדסי,

9,188

(א) עד 5 נוסעים

2300 -

התשי״ט-21959.

12,250

(ב) יותר מ-5 נוסעים

ממוצע השימוש לליטר -

2. אוטובוס כאמור בפרט 2(ב)(3) בתוספת לצו הפטור -

(0.125 X+2.2)2300

41,313

(א) שמשקלו הכולל המותר עולה על

X - כוחות סוס

5,000 ק״ג - ציבורי

כ״ט בתשרי התשס״ו(1 בנובמבר 2005) (חמ 3-605)

37,500

(ב) שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק'״ג - פרטי

איתן רוב

מנהל רשות המסים בישראל

9,923

3. אוטובוס ציבורי זעיר, כאמור בפרט 3(ב) בתוספת לצו הפטור

2 ק״ת התשי״ט, עמ' 1175.

8,950

4. רכב מסחרי כאמור בפרט 2(ב)(2)

בתוספת לצו הפטור

16,906


26,300


45,000


3,500

6,000

12,000

13,600

29,000


(ו) 150 עד 170 כוח סוס    56,400

7.    רכב להוראת נהיגה, כאמור בפרט 3(ג) בתוספת לצו הפטור -

(א) למעט להוראת נהיגה במשאית    5,357

(ב) להוראת נהיגה במשאית    9,091

8.    ספינת דיג כאמור בפרט 1(ב) בתוספת 150,000 לצו הפטור


י׳׳ח בתמוז התשס׳׳ה (25 ביולי 2005) (חמ 3-743)

אוסקר אבורזק

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

י ס׳׳ח התשל׳׳ה, עמ' 211.

2    י״פ התשל״ט, עמ' 982.

3    י״פ התשס׳׳ד, עמ' 2817.

4    י״פ התשס׳׳ד, עמ' 946.


5.    רכב מסחרי כאמור בפרט 2(0(1) בתוספת לצו הפטור

(א)    שמשקלו הכולל המותר עולה על

10.000    ק׳׳ג אך אינו עולה על 16,000

ק״ג

(ב)    שמשקלו הכולל המותר עולה על

16.000    ק״ג ואינו עולה על 34,000 ק״ג

(ג)    שמשקלו הכולל עולה על 34,000 ק״ג

6.    טרקטור כאמור בפרט 2(ב)(4) בתוספת לצו הפטור

(א)    36 עד 50 כוח סוס

(ב)    51 עד 65 כוח סוס

(ג)    66 עד 85 כוח סוס

(ד)    86 עד 110 כוח סוס

(ה)    111 עד 149 כוח סוס

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן וסגן ממלא מקום ראש עיריית יבנה

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975

בהתאם לסמכות לפי סעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות

(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975י (להלן

- החוק), שהואצלה לי2, נמסרת בזה הודעה כי -

(1)    בהודעת התפטרות מיום כ״ז בשבט התשס״ה (6 בפברואר 2005) חדל ציון בן שטרית3 מכהונת סגן ראש העיריה לפי סעיף 25(2) לחוק;

(2)    בישיבת מליאת מועצת עיריית יבנה מיום י״א באדר א' התשס״ה (20 בפברואר 2005) נבחר אהוד ויצמן לכהונת סגן ראש העיריה לפי סעיף 15 לחוק;

(3)    בהודעת התפטרות מיום ט״ו בסיון התשס״ה (22 ביוני 2005) חדל משה חזות3 מכהונת סגן ממלא מקום ראש העיריה לפי סעיף 25(2) לחוק;

(4)    בישיבת מליאת מועצת העיריה מיום ל' בסיון התשס״ה (7 ביולי 2005) נבחרה חנה הובר4 לכהונת סגן ממלא מקום ראש העיריה לפי סעיף 14 לחוק.

ילקוט הפרסומים 5462, כ׳׳ה בחשון התשס׳׳ו, 27.11.2005 602