גיליון 5463 עמוד 1 מתאריך 28/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בחשון התשס״ו    5463    28 בנובמבר 2005

עמוד    עמוד

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ועל    מינוי פקידת גביה לפי חוק הביטוח הלאומי................... 616

באי כוח הסיעות וממלאי מקומם.............................. 616    הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 616

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של    הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 632

משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 636

ציבור.................................................................................... 616    הודעות מאת הציבור............................................................... 637

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד    נכה.............. 616    דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 646