גיליון 5464 עמוד 1 מתאריך 30/11/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח בחשון התשס״ו    5464    30 בנובמבר 2005

עמוד

הודעה על מינוי חברים למועצת הרשות השניה

לטלוויזיה ורדיו................................................................. 648

מינוי אנשי ציבור בוועדות לבדיקת מינויים לפי חוק

החברות הממשלתיות................................................... 648

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 648

עמוד

648 ..........

מינוי חברים במועצה לעבודה סוציאלית..............

648 ..........

מינוי המועצה להסמכת ימאים..................................

649 ..........

הודעות לפי חוק התכנון והבניה...............................

660 ..........

הודעות מאת הציבור.....................................................