גיליון 5466 עמוד 1 מתאריך 05/12/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בכסלו התשס״ו    5466    5 בדצמבר 2005

עמוד


עמוד

הודעות על מינוי רשמים לפי חוק בתי המשפט............ 712

הודעה על ביטול מינוי רשמת לפי החוק האמור......... 712

מינוי שופטת נוער...................................................................... 712

הסמכה לפי חוק ההסגרה....................................................... 712

אצילת סמכות לפי חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת

אזרחותו של האסיר......................................................... 712

הודעות על הגשת בקשות לרישום מפלגות בפנקס

המפלגות.............................................................................. 712

מינוי מנהלת בחירות בכפר שמריהו................................... 713

מינוי מנהל בחירות בנהריה................................................... 713

מינוי סגנית למנהל הבחירות בנהריה............................... 713 הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת

בקשות להיבחן לפי תקנות שמאי מקרקעין........... 714

היתר להעלאת מחירי לחם..................................................... 715

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים.................................. 715

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 716

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל............................... 717

הודעה על התנגדות למיזוג חברות..................................... 719

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום

שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)(הודעות ועדת

התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)................. 720

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 723

תיקון טעות דפוס