גיליון 5467 עמוד 1 מתאריך 08/12/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בכסלו התשס״ו    5467    8 בדצמבר 2005

עמוד


עמוד

צו בדבר פיזור הכנסת לפי חוק-יסוד: הממשלה.......... 728

הודעה על הסמכה לאצילת סמכויות לפי חוק

הממשלה............................................................................ 728

הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט.......... 728

הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט

ופקודת התעבורה............................................................. 728

מינויים לפי חוק בתי המשפט................................................ 728

הודעה בדבר מינוי שופט לכהונה בפועל לפי חוק בית

הדין לעבודה...................................................................... 729

תיקון מינוי מנהל בתי המשפט............................................. 729

מינוי יושב ראש ועדת משמעת לפי חוק הסדרת

העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס................................ 729

מינויים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

וגופים מבוקרים................................................................ 729

הסמכה לפי פקודת הראיות................................................... 729

הודעה על ביטול מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי

המשפט................................................................................. 730

הודעות על גמר כהונת שופטים לפי החוק האמור....... 730

מינוי שופטת ראשית לפי חוק בית הדין לעבודה.......... 730

מינוי נציג ציבור לבתי הדין לעבודה................................. 730

אישור לפי חוק שעות עבודה ומנוחה................................ 731

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי............................... 731

מינוי ממונה על הגביה לפי פקודת המסים (גביה)....... 731

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 731

הסמכה למנות מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות.......................................................................... 732

הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף

הים......................................................................................... 732

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות.......................................................................... 732

תיקון מבחנים למתן תמיכות של המשרד לביטחון

הפנים למוסדות ציבור................................................... 733

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות... 733

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות................................. 734

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על

הדלק...................................................................................... 734

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 734

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 735

הודעות מאת הציבור ............................................................... 749