גיליון 5468 עמוד 1 מתאריך 12/12/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בכסלו התשס״ו    5468    12 בדצמבר 2005

עמוד

הסמכה לפי חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת

עמוד

779

אזרחותו של האסיר.........................................................

776

הסמכה לפי חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים

776

779

מיוחדים וסמכות בין-לאומית) ...................................

הודעה על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

776

779

השבים..................................................................................

הסמכה של עובד נציבות שירות המדינה לעיון

777

779

במרשם הפלילי .................................................................

779

הסמכה לפי חוק איסור מימון טרור.....................................

777

779

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט........................

780

היתר להעלאת מחירי שירותי תאגידים בנקאיים ........

777

780

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין ...........

780

הודעות על עיבוד סטטיסטיקה.............................................

777

781

הודעה בדבר קביעת תקנים...................................................

777

781

הודעה בדבר שינויים בתקנים..............................................

מינוי נציג ראש עיריית חיפה במועצה הארצית

777

781

לתכנון ולבניה ...................................................................

778

781

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................

781

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור...................

778

798

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .........................................

814

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................

778

815

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

821

הודעות מאת הציבור ...............................................................

778

830

דוחות שבועיים של בנק ישראל...........................................

778


הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו..............................................................................

הודעה על מינוי סגניות נשיא לפי חוק בתי המשפט .

הודעות על מינוי שופטים לפי החוק האמור...................

מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים.......................

מינוי חברה בוועדת ערעור לפי חוק להסדר תפיסת

מקרקעים בשעת-חירום................................................

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)..................................................

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות) ...............................................................

מינוי שופט לענין עררים לפי חוק הספורט.......................

מינוי ועדת ערר לפי חוק אימוץ ילדים ולפי חוק בתי

דין מינהליים......................................................................

הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי לפי חוק טיפול

בחולי נפש...........................................................................

ביטול אכרזות בדבר מטרת נפט ............................................

מינוי נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר במינהלת

מרכז ההשקעות ................................................................

הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף

מינוי חבר הנהלת הקרן למען בעלי חיים.........................