גיליון 5470 עמוד 1 מתאריך 15/12/2005ילקוט הפרסומים

י״ד בכסלו התשס״ו


5470


15 בדצמבר 2005


עמוד

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כללים שהוגשו לרישום עד 30.9.2005 .................................................................... 872

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2005.................................................................. 873

תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנת הכספים 2004 .................................................................... 879

תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנת הכספים 2005 .................................................................... 885

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.............................................................................. 896

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות............................................................................... 900

901


הודעות מאת הציבור