גיליון 5470 עמוד 2 מתאריך 15/12/2005הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2005

המספרים בהודעה מציינים פרטים אלה:

1.    מספר הרישום.

2.    תאריך החתימה.

3.    הצדדים.

4.    ענף.

5.    היקף.

6.    נושאים.

7. תאריך הגשה.

8. תקופת תוקפו.

1.    7036/2005

2.    7.7.2005

3.    מדינת ישראל ההסתדרות החדשה.

4.    מינהל ציבורי של המדינה.

5.    כלל העובדים.

6.    תנאי פרישה ותנאי מעבר מיחידת הסמך לחברה.

7.    5.9.2005

8.    7.7.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

1.    7037/2005

2.    7.7.2005

3.    החברה הלאומית לדרכים בישראל בע״מ, ההסתדרות החדשה.

4.    מינהל ציבורי של המדינה.

5.    כלל העובדים.

6.    תנאי פנסיה לעובדים עוברים בפנסיה תקציבית.

7.    5.9.2005

8.    7.7.2005 ־ 7.7.2010

1.    7038/2005

2    14.7.2005

3.    מדינת ישראל(מע״ץ), ההסתדרות החדשה.

4.    מינהל ציבורי של המדינה.

5.    עובדי הכפיים הפורשים.

6.    וועדת מעקב בענין תנאי פרישה לעובדים בין גילאים 64-64.5.

7.    5.9.2005

8.    14.7.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

1.    7039/2005

2.    7.7.2005

3.    מע״צ חברה לאומית לדרכים בישראל בע״מ, ההסתדרות החדשה.

4.    מינהל ציבורי של המדינה.

5.    כלל העובדים העוברים מיחידת הסמך למע״צ החדשה.

6.    תנאי פנסיה לעובדים עוברים בפנסיה תקציבית.

7.    5.9.2005

8.    7.7.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

1    7040/2005

2.    31.8.2005

3.    ממשלת ישראל המיוצגת ע״י שר האוצר ושרת החינוך,

הסתדרות המורים.

4.    מינהל ציבורי של המדינה.

5.    מורים חברי ארגון המורים ב- 35 ישובים כאמור בנספח א'.

6.    הצטרפות לרפורמה (דברת) בחינוך של 35 ישובים.

7.    15.9.2005

8.    31.8.2005 ־ 20.6.2006

1.    7041/2005

2.    16.8.2005

3.    התאחדות התעשיינים, ההסתדרות החדשה.

4.    תעשייה

5.    כלל העובדים.

6.    החלטת ועדת מעקב שהוקמה לפי הסכם קיבוצי מיום 16.8.05.

7.    18.9.2005

8.    16.8.2005 לתקופה בלתי מסויימת.

1.    7042/2005

2    .    31.8.2005

3.    ממשלת ישראל המיוצגת ע״י שר האוצר ושרת החינוך,

הסתדרות המורים.

4.    מינהל המדינה.

5.    מורים בשירות המדינה, בבתי ספר יסודיים ובגנים.

6.    מערך יום חינוך ארוך.

7.    15.9.2005

ילקוט הפרסומים 5470, י״ד בכסלו התשס׳׳ו, 15.12.2005 872