גיליון 5471 עמוד 1 מתאריך 20/12/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בכסלו התשס״ו    5471    20 בדצמבר 2005

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 912

הודעה על קביעה של קופות ציבוריות לפי חוק שירות

הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות).................... 912

הודעות לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 912

מינוי לאימות חתימות נוטריונים......................................... 913

מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשם המתווכים.............. 913

אצילת סמכות לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות...... 913

מינוי חברה בוועדת ערעור לפי חוק להסדר תפיסת

מקרקעים בשעת-חירום................................................. 913

מינוי חברה בוועדה לזכויות מטפחים............................... 913

תיקון טעות בהארכת מינוי יושבי ראש לוועדות

שחרורים............................................................................... 913

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 914

מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה................................ 914

הכרזות על התאחדויות בלתי-מותרות............................. 914

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

למוסדות ציבור.................................................................. 915

הסמכת מפקח לפי תקנות רשות הדואר (הפיקוח על

פעולותיה של הרשות).................................................... 915

מינוי מנהל נמל........................................................................... 916

הסמכת ממונה לפי חוק החומרים המסוכנים................. 916

עמוד

מינוי מועצת זכויות מטפחים................................................ 916

אצילת סמכות לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות...... 916

מינוי יושבת ראש לוועדת הבחירות האזוריות לפי

חוק הבחירות לכנסת....................................................... 916

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 916

הודעה בדבר תפיסת טובין לפי חוק מס ערך מוסף....... 918

הודעה בדבר תוצאות הבחירות החדשות לראש

הרשות המקומית נהריה................................................ 918

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 919

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 919

מינוי נציג למנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים וממלאי מקומו במועצה הארצית

לתכנון ולבניה................................................................... 919

מינוי מנהלת ארנונה (יבנה)................................................... 919

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 920

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 937

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 939

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 940

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 944

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי........................................ 944

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 945

הודעות מאת הציבור............................................................... 945

תיקון טעות