גיליון 5471 עמוד 2 מתאריך 20/12/2005הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-י95י מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי׳׳א-1951י, כי הממשלה החליטה להרשות את נושא המשרה במשרד האוצר המפורט להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק האמור, למעט עסקאות במקרקעין, בתחום הפעילות של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצדו ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות: ראש תחום פנים וחקלאות יחד עם חשב משרד הפנים, לגבי תכניות הבראה של רשויות מקומיות - בלא הגבלת סכום.

ההרשאות לנושאי משרה במשרד האוצר שההודעות עליהן פורסמו - תקפות. ג' בכסלו התשס׳׳ו(4 בדצמבר 2005) (חמ 9—3)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.

הודעה על קביעה של קופות ציבוריות

לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ”ה-985י מודיעים בזה, כי על פי סעיף 33 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ׳׳ה-985יי (להלן - חוק שירות הקבע), קבעה הממשלה כקופה ציבורית נוספת לכל גוף מתוקצב וכל גוף נתמך, וכי גוף שהפך להיות חברה פרטית יחדל להיות קופה ציבורית.

תחילתה של החלטה זו במועד פרסומה ברשומות, ואולם לגבי זכאי לקצבה לפי הוראות חוק שירות הקבע, שהחל לעבוד בקופה ציבורית נוספת לפני מועד פרסום החלטה זו - תחילתה של החלטה זו ביום י”א בטבת התשס׳׳ז(י בינואר 2007). לענין החלטה זו -

”גוף מתוקצב” - כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב; ”גוף נתמך” - כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב; ”חברה פרטית” - חברה שמחצית או יותר מכוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית או יותר ממספר הדירקטורים שלה אינן בידי המדינה, בידי גוף מתוקצב או בידי גוף נתמך, והממשלה אינה משתתפת במישרין בתקציבה;

”חוק יסודות התקציב” - חוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-21985.

כ”ז בתשרי התשס”ו (30 באוקטובר 2005) (חמ 572—3)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס”ח התשמ”ה, עמ' 42י. י ס”ח התשמ”ה, עמ' 60.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-984י

לפי סעיף 3י לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-984י', אני מודיעה כי ועדת הבחירה בישיבתה מיום כ”ט בחשון התשס׳׳ו(י בדצמבר 2005), החליטה לבחור במועמדים האלה לכהונת שופטים:

בתי משפט השלום מחוז חיפה: עו”ד יואב פרידמן בתי משפט השלום מחוז ירושלים:

עו”ד יעל ייטב

בית המשפט לעניני משפחה רמת גן:

הרשם אריאל בן-ארי בתי משפט השלום מחוז תל אביב:

עו”ד יעל אילני עו”ד אביחי דורון בתי משפט השלום מחוז המרכז:

הרשמת שלהבת קמיר-ויס.

ד' בכסלו התשס”ו (5 בדצמבר 2005) (חמ 1803—3)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ק”ת התשמ”ד, עמ' 2370.

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-984י

לפי סעיף 3י לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-984יי, אני מודיעה כי ועדת הבחירה בישיבתה מיום כ”ח באלול התשס׳׳ה (2 באוקטובר 2005), החליטה לבחור במועמדים האלה לכהונת שופטים: לבית המשפט המחוזי חיפה: השופטת יעל וילנר לבית המשפט המחוזי בנצרת: השופט בנימין ארבל השופטת דינה מויאל לבית המשפט המחוזי בתל אביב: השופטת רות שרון לבהר השופטת יהודית שבח לבית המשפט המחוזי בירושלים: השופט נועם סולברג השופט יורם נועם לבית המשפט המחוזי בבאר שבע: השופט אברהם יעקב השופטת צילה צפת עו׳׳ד יורם צלקובניק

י ק”ת התשמ”ד, עמ' 2370.


ילקוט הפרסומים 5471, י”ט בכסלו התשס׳׳ו, 20.12.2005 912