גיליון 5472 עמוד 1 מתאריך 25/12/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בכסלו התשס״ו    5472    25 בדצמבר 2005

עמוד

תיקונים לתקנון הכנסת.............................................................................................................952

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות למוסדות ציבור........................................................953

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2005.........................................................................954

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2005 .......................................................................954

הודעת ביטול...................................................................................................................956

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן ועל ביטול מועדי בחינות מוקדמות לפי

תקנות שמאי מקרקעין........................................................................................................957

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל...........................................................................................958

הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל.................................................................................963

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................................................................................964

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי......................................................................................966

הודעות לפי חוק התכנון והבניה..................................................................................................967

הודעות בתי הדין הרבניים........................................................................................................982

הודעות מאת הציבור...............................................................................................................985