גיליון 5474 עמוד 1 מתאריך 27/12/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בכסלו התשס״ו    5474    27 בדצמבר 2005

עמוד


עמוד

הודעה על הפסקת כהונתם של שרים............................... 1030

הודעה על מינוי סגן שר......................................................... 1030

הודעה על הפסקת כהונת סגן שר....................................... 1030

הודעה על מינוי מנהל כללי.................................................. 1030

הודעה על מינוי יושבת ראש מועצת הרשות השניה

לטלוויזיה ורדיו................................................................. 1030

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 1030

הודעה על מינוי חבר למועצה הציבורית להנצחת זכרו

של בנימין זאב הרצל...................................................... 1031

מינוי רשמת מקרקעין................................................................ 1031

הודעה על גמר כהונתו של שופט לפי חוק בתי

המשפט................................................................................. 1031

מינוי חבר לוועדה לעניני השתלמויות מבקרים

פנימיים................................................................................. 1031

הודעה על מתן הארכה להכרה בעמותה לאימוץ

בין-ארצי לפי חוק אימוץ ילדים................................. 1031

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה........... 1031

מינוי מנהל לפי פקודת מס הכנסה...................................... 1032

מינוי מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה

ורכישה)................................................................................ 1032

מינוי קציני תגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום)................................................................................. 1032

מינוי ממלאי מקום נוספים לנציגות שר הבריאות

בוועדות מחוזיות לתכנון ולבניה............................... 1032

חידוש הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין................ 1033

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה....................... 1033

הודעה על בקשה לרישום מפלגה בפנקס המפלגות.... 1033

הודעה על שינוי שם בפנקס המפלגות.............................. 1033

הודעה על מתן רישיון לעסוק במקצוע הרפואה

הווטרינרית.......................................................................... 1034

הכרזה על אזור נגוע במחלת הפה והטלפיים................. 1035

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 1035

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא

צמוד הניתן לציבור......................................................... 1036

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה.... 1036

ביטול היתר להסעת ילדים..................................................... 1036

הודעה בדבר הוצאת חברה מלשכת עורכי הדין........... 1036

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1036

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז...................................................................... 1037

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון....................................................................... 1037

הודעות לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין................... 1037

הודעות מאת הציבור............................................................... 1038

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 1048