גיליון 5475 עמוד 1 מתאריך 29/12/2005רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח בכסלו התשס״ו    5475    29 בדצמבר 2005

עמוד


עמוד

תיקונים לתקנון הכנסת............................................................ 1050

קביעת רשויות ציבוריות לפי חוק חופש המידע.......... 1050

מינוי יושבת ראש וממלא מקומה לוועדה לבדיקת

מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות.................. 1051

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 1051

מינוי חברים לוועדות שחרורים ולוועדות שחרורים

מיוחדות לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר........... 1051

מינוי יושבי ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח, מכירה ורכישה)................................................... 1053

מינוי רשם בית דין לפי חוק בית הדין לעבודה.............. 1053

מינוי יושב ראש מועצת יועצי מס מייצגים.................... 1053

מינוי יושבת ראש וממלא מקומה לוועדה לבדיקת

מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות.................. 1053

אישור מינוי מנהל למועצת הצמחים................................. 1054

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 1054

מינויים לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר........................ 1054

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד(טיפול במפגרים)... 1055 הסמכה לפי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על

טובין...................................................................................... 1055

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 1055

הודעה מינוי מנהל ארנונה (חוף הכרמל).......................... 1055

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (חוף הכרמל)....... 1056

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1056

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 1073

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1075

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1078

הודעות מאת הציבור............................................................... 1080