גיליון 5476 עמוד 1 מתאריך 29/12/2005ילקוט הפרסומים

כ״ח בכסלו התשס״ו


5476


29 בדצמבר 2005


עמוד

מבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה לארגונים העוסקים בעידוד העליה בישראל........................1086

תיקונים למבחנים למתן תמיכות של המשרד לקליטת העליה למוסדות ציבור............................................1088

מינוי מועצה מייעצת לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב).........................1091

הודעה על מינוי חברים לוועדות רפואיות לענין גמלת ניידות................................................................1091

הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או

המגבילות יבוא טובין מישראל................................................................................................1091

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס המפלגות.....................................................................1091

הודעות מאת בציבור.................................................................................................................1092