גיליון 5477 עמוד 1 מתאריך 05/01/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בטבת התשס״ו    5477    5 בינואר 2006

עמוד    עמוד

תיקון אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר    הודעות על מיזוג חברות......................................................... 1111

ההימורים בספורט........................................................... 1094    הודעות    על פטור מאישור הסדר כובל............................... 1113

הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי    הודעה על תיקון פטור מאישור הסדר    כובל.................... 1115

כללי לשכת עורכי הדין(התעריף המינימלי    הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל............. 1115

המומלץ)............................................................................... 1101    הודעה    על אישור שיכונים ציבוריים................................. 1116

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, לפי    הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים.................................. 1117

תקנות סוכני המכס, לפי תקנות מס קניה (טובין)    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי    ציבור................... 1117

ולפי תקנות הבלו על    הדלק.......................................... 1109    הודעות    לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1119

היתר להעלאת מחירי שמרים............................................... 1110    הודעות    מאת הציבור............................................................... 1130