גיליון 5478 עמוד 1 מתאריך 05/01/2006ילקוט הפרסומים

ה' בטבת התשס״ו


5478


5 בינואר 2006


עמוד

מבחנים למתן תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור......................................1134

הודעה על מחלה מידבקת ................................................................................1135

הודעות על הגשת בקשות לרישום מפלגות בפנקס המפלגות................................................1135

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................................................................1136

הודעות לפי חוק התכנון והבניה...........................................................................1138

הודעות בתי הדין הרבניים................................................................................1151