גיליון 5479 עמוד 1 מתאריך 09/01/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בטבת התשס״ו    5479    9 בינואר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקומו של ראש הממשלה.................... 1158

הודעה על מינוי מנהל לענין חוק משק החשמל........... 1158

מינוי חבר לבית הדין לחוזים אחידים............................... 1158

מינוי חברה לוועדת ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 1158

הרשאה כללית לפי פקודת המסחר עם האויב............... 1158

הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי........................... 1158

הודעה על מינוי הנהלת הקרן לקידום טכנולוגי,

הרכבה ומענה.................................................................... 1159

הסמכה לאשר הסכמים לפי חוק פיצויי פיטורים.......... 1159

מינוי והסמכת מפקחת עבודה.............................................. 1159

מוסדות מוכרים לפי חוק הבחירות לכנסת...................... 1160

הכרה במוסדות ובתארים לענין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 1160

מינוי מפקחת לפי חוק הפיקוח על המעונות................... 1160

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.......... 1160

מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).... 1161 תיקון טעות במינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (סדרי

דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים)................... 1161

תיקון טעות במינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 1161

ביטול מינוי פקידות סעד לפי החוק האמור..................... 1161

מינוי ממלאי מקום לחברי ועדת משמעת לפי חוק

העובדים הסוציאליים.................................................... 1161

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד....... 1161

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 1161

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1162

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2005.... 1162 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2005. 1162

הודעות ביטול........................................................................ 1165

הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז הצפון....................................................................... 1165

הודעות על מינוי מנהל ארנונה (ראשון לציון,

כסרא-סמיע)................................................................................ 1166

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (לוד,

כסרא-סמיע)...................................................................... 1167

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 1167

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1168

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 1180

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1181

הודעות מאת הציבור............................................................... 1187