גיליון 5480 עמוד 1 מתאריך 12/01/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בטבת התשס״ו    5480    12 בינואר 2006

עמוד


עמוד

הוראה בדבר קביעת קצין מוסמך לפי חוק להסדרת

הביטחון בגופים ציבוריים............................................ 1198

מינוי ממלא מקום רשם ההקדשות...................................... 1198

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 1198

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) ולפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 1200

הודעה בדבר מינוי ממלא מקום ליושב ראש המועצה

לפי חוק רשות שדות התעופה.................................... 1200

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות החולים

לשנות התקציב 2005 עד 2007.................................... 1200

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................ 1202

מינוי נציג שר הבריאות במועצה הארצית לתכנון

ולבניה................................................................................... 1202

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ראש

עיריית אילת....................................................................... 1202

הודעה בדבר בחירה של סגן ראש עיריית אופקים....... 1202 הודעה בדבר חדילה מכהונה של סגן ראש עיריית

מעלות תרשיחא................................................................ 1202

תיקון סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של

תשקיפי חברות ושותפיות............................................ 1202

התליית רישיון לפי פקודת הרופאים.................................. 1203

תיקון הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית

להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.... 1203 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 1203

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 1204

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (קרית מוצקין)................. 1204

הודעות לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין................... 1204

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 1205

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1227

הודעות מאת הציבור................................................................ 1228