גיליון 5481 עמוד 1 מתאריך 17/01/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בטבת התשס״ו    5481    17 בינואר 2006

עמוד

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 1238

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לפי החוק האמור.............................................................. 1238

מינוי ממלא מקום רשם הפטנטים בוועדה לעניני

פיצויים ותמלוגים לפי חוק הפטנטים...................... 1238

מינוי חבר בוועדה למתן אישורים לפי חוק ההוצאה

לפועל.................................................................................... 1238

הודעות בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף. 1238

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 1238

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 1239

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 1239

קביעת מוסד רפואי מוכר לפי תקנות הפיקוח על

מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם)

ולפי תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים

במעון רגיל)......................................................................... 1240

הסמכה לפי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות).... 1240 הודעה על מינוי חבר לוועדה רפואית לענין גמלת

ניידות.................................................................................... 1240

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות 1240 עמוד

מינוי מבקרים והסמכתם לפי חוק שירותי תיירות ולפי

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים........................... 1240

מינוי חבר המינהלה הזמנית המאוחדת לפי חוק

מועצת הצמחים (ייצור ושיווק).................................. 1241

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות............................................................................. 1241

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 1241

הודעה על רישום בפנקס המפלגות .................................... 1241

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 1241

הודעה בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין...... 1242

הודעה בדבר השעיה זמנית מלשכת עורכי הדין.......... 1242

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון....................................................................... 1242

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 1243

הודעות לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין................... 1243

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1244

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1255

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1261

הודעות מאת הציבור............................................................... 1263

הודעות מאת בנק ישראל........................................................ 1268