גיליון 5483 עמוד 1 מתאריך 18/01/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בטבת התשס״ו    5483    18 בינואר 2006

עמוד


עמוד

הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה................... 1310

הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל............ 1310

הודעות על גמר כהונת שופטות לפי חוק בתי

המשפט................................................................................. 1311

מינוי סגן רשם הפטנטים.......................................................... 1311

מינוי חברה במועצת השמאים............................................. 1311

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק הנוער

(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)..................................... 1311

מינוי חבר לוועדות ערעורים לפי חוק נכי המלחמה

בנאצים ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 1311

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין    מינהליים........................ 1311

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים

שנספו במערכה ולפי חוק בתי דין מינהליים........ 1311

מינוי חבר נוסף לוועדות ערעור לפי החוקים

האמורים.............................................................................. 1312

מינוי חברה לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 1312

הודעה על שינויים בהרכב של ועדת הבחירות

המרכזית לכנסת השבע עשרה................................... 1312

הודעה בדבר רישוי אסיפות במחוז ירושלים לפי

פקודת המשטרה............................................................... 1312

הודעה על רישום בפנקס המפלגות.................................... 1312