גיליון 5485 עמוד 1 מתאריך 25/01/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בטבת התשס״ו    5485    25 בינואר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי קציני תגמולים לפי חוק משפחות

חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)........... 1370

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

סמכויות אכיפה - מעצרים)........................................ 1370

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 1370

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית

(עדות) ולפי חוק הגנת הצומח.................................... 1371

הסמכות לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה), ולפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 1372

אצילת סמכות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................... 1374 הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לענין כשירות

לעבודה סוציאלית........................................................... 1374

מינוי ממלאת מקום נוספת לנציגת שר הבריאות

בוועדות מקומיות לתכנון ולבניה.............................. 1375

הודעות על הגשת בקשות לבחינה מחדש של היטלי

היצף...................................................................................... 1375

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 1375

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלתפעילות)................................................................. 1376

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא

צמוד הניתן לציבור......................................................... 1376

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 1376

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 1376

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 1377

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1377

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1398

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 1401

הודעות מאת הציבור............................................................... 1401