גיליון 5486 עמוד 1 מתאריך 30/01/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בשבט התשס״ו    5486    30 בינואר 2006

עמוד    עמוד

הודעות בדבר הכנת תכניות לתשתית לאומית    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................ 1440

והודעה בדבר תנאים למתן היתרים בתקופת    הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................ 1442

ביניים לפי חוק התכנון והבניה.................................. 1426    הודעות    לפי חוק הצהרות מוות........................................... 1452

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 1435    בקשות    לפירוק חברות על ידי בית המשפט.................... 1454

הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט...... 1436    הודעות מאת הציבור............................................................... 1457

הודעות על מיזוג חברות........................................................ 1439    תיקוני    טעויות דפוס והודעת המערכת