גיליון 5487 עמוד 1 מתאריך 31/01/2006ילקוט הפרסומים

ב' בשבט התשס״ו


5487


31 בינואר 2006


עמוד

היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי לפי חוק רשות הדואר.................................. 1466

תיקונים למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור____ 1473

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור............. 1474

הודעה בדבר מינוי חברה במועצת רשות שדות התעופה לתקופת כהונה שניה.................. 1480

מינוי מנהל לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(ייצור חלב)................................ 1480

הודעה על מינוי ועדה למתן היתרים לפי כללים למניעת ניגוד ענינים של שרים וסגני שרים....... 1480