גיליון 5488 עמוד 1 מתאריך 02/02/2006רשומות

ילקוט

ד' בשבט התשס״ו


הפרסומים

5488    2 בפברואר 2006

עמוד

רשימת שמות מאת ועדת השמות הממשלתית....................................................... 1482