גיליון 5490 עמוד 1 מתאריך 05/02/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בשבט התשס״ו    5490    5 בפברואר 2006

עמוד


עמוד

אצילת סמכויות לפי חוק־יסוד: הממשלה....................... 1578

הודעות על מינוי סגני נשיא לפי חוק בתי המשפט...... 1578

הודעה על מינוי שופטים לפי החוק האמור.................... 1578

הודעות על מינוי שופטים לכהונה בפועל לפי החוק

האמור................................................................................... 1578

מינוי שופט לבית המשפט לעניני משפחה....................... 1579

מינוי רשמת לעניני ירושה...................................................... 1579

נטילת סמכות ואצילתה לפי חוק-יסוד: הממשלה........ 1579

מינוי ועדה מאשרת לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי

זיהוי)..................................................................................... 1579

מינוי יושבי ראש לוועדת האישורים לפי חוק ההוצאה

לפועל.................................................................................... 1579

מינוי חברה בוועדה למתן אישורים לפי החוק האמור 1580 מינוי מזכיר לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי

ממאסר.................................................................................. 1580

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי החוק האמור........ 1580

הודעות על מינוי רשמים לפי חוק בתי המשפט............ 1580

הודעה על מינוי רשמת לפי חוק בית המשפט לעניני

משפחה................................................................................. 1580

מינוי שופטי נוער........................................................................ 1581

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 1581

הסמכות לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה) ולפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה -מעצרים)....................................... 1582

מינוי ועדת בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

(בחינת רישוי).................................................................... 1583

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1583

הודעות על רישום בפנקס המפלגות................................... 1583

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין...................... 1583

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 1584

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1584

מינוי ממלא מקום במועצה הארצית לפי חוק התכנון

והבניה.................................................................................. 1584

הודעות על מינוי ועדות ערר (תל־אביב-יפו, מגדל

העמק,קריתגת)................................................................ 1584

הודעת הסדר זכויות במקרקעין............................................ 1585

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1585

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1608

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1613