גיליון 5491 עמוד 1 מתאריך 07/02/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בשבט התשס״ו    5491    7 בפברואר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על הפסקת כהונתם של שרים............................... 1618

הודעה על הפסקת כהונתם של סגני שרים..................... 1618

הודעה על מינוי סגן שר........................................................... 1618

הודעה על מינוי שרים............................................................. 1618

הודעה על הפסקת כהונת סגני שרים................................ 1618

הודעה על מינוי סגן שר........................................................... 1619

הודעה על מינוי משנה ליושב ראש רשות השידור...... 1619

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר ארצית לתשתית

לאומית................................................................................. 1619

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 1619

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות לפי החוק

האמור................................................................................... 1619

מינוי חבר לוועדות עררים לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים ולפי חוק בתי דין מינהליים........................ 1620

הודעה על צורך במינוי קאדים............................................. 1620

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1620

אצילת סמכויות לפי חוק יסודות התקציב....................... 1620

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק הפיקח על

מצרכים ושירותים........................................................... 1620

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד(סדר דין בעניני

קטינים חולי נפש ונעדרים).......................................... 1620

מינוי מפקחות לפי חוק הפיקוח על המעונות................. 1621

מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא............ 1621

הודעה על הסמכת ממונה לפי חוק איסור הלבנת הון 1621

הודעה על מינוי מנהל רשות הדואר.................................. 1621

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות................................. 1621

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 1621

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 1622

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 1622

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1637

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 1652

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1652

הודעות מאת הציבור............................................................... 1655