גיליון 5491 עמוד 2 מתאריך 07/02/2006הממשלה2, מינה ממלא מקום ראש הממשלה וממלא מקום שר

החינוך התרבות וספורט, באישור הממשלה, את חבר הכנסת

מגלי והבה לסגן שר במשרד החינוך התרבות והספורט.

הודעה על הפסקת כהונתם של שרים

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(5) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), כי על פי סעיף 22(א) לחוק-יסוד: הממשלה1 2 (להלן - חוק היסוד), פסקה ביום א', ט׳׳ו בטבת התשס׳׳ו(15 בינואר 2006) כהונתם בממשלה של -סילבן שלום - סגן ראש הממשלה ושר החוץ3 לימור לבנת - שרת החינוך התרבות והספורט3 ישראל כ׳׳ץ - שר החקלאות ופיתוח הכפר3 דני נוה - שר הבריאות3

על פי סעיף 9 לחוק נמסרה הודעה לכנסת ביום ט׳׳ו בטבת התשס׳׳ו(15 בינואר 2006).

על פי סעיף 24(ב) לחוק-היסוד ימלא ממלא מקום ראש הממשלה את תפקידי שר החוץ, שר החינוך התרבות והספורט, שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות. כ׳׳ד בטבת התשס׳׳ו(24 בינואר 2006) (חמ 3-3281)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

3    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 1854.

הודעה על הפסקת כהונת סגני שרים

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(8) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), כי על פי סעיף 26(2) לחוק-יסוד: הממשלה2, פסקה כהונתם של סגני השרים האלה:

(1)    חבר הכנסת מגלי והבה חדל לכהן כסגן שר במשרד החינוך התרבות והספורט3 ביום ט׳׳ו בטבת התשס׳׳ו (15 בינואר 2006);

(2)    חברת הכנסת גילה גמליאל חדלה לכהן כסגנית שר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר4 ביום ט׳׳ו בטבת התשס׳׳ו (15 בינואר 2006).

על פי סעיף 9(א)(8) לחוק נמסרה הודעה לכנסת ביום ט׳׳ו בטבת התשס׳׳ו(15 בינואר 2006). כ׳׳ד בטבת התשס׳׳ו(24 בינואר 2006) (חמ 3-3281)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

3    י”פ התשס׳׳ה, עמ' 3456.

4    י”פ התשס״ה, עמ' 2640.

הודעה על מינוי סגן שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(7) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי בהתאם לסעיף 25(א) לחוק-יסוד:

1 ס״ח התשס״א, עמ' 168.

הודעה על המינוי נמסרה לכנסת ביום ט׳׳ו בטבת התשס״ו (15 בינואר 2006).

כ׳׳ד בטבת התשס׳׳ו(24 בינואר 2006) (חמ 3-3281)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

ס׳׳ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על מינוי שרים

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(10) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), כי על פי סעיף 30(ד) לחוק-יסוד: הממשלה2, מינתה הממשלה את חברי הכנסת האלה לשרים בממשלה:

-    חבר הכנסת יעקב אדרי בתפקיד שר הבריאות ובתפקיד השר לפיתוח הנגב והגליל;

-    חבר הכנסת זאב בוים בתפקיד שר הבינוי והשיכון ובתפקיד שר החקלאות ופיתוח הכפר;

-    חבר הכנסת רוני בראון בתפקיד שר התשתיות הלאומיות ובתפקיד שר המדע והטכנולוגיה;

-    חבר הכנסת השר אברהם הירשזון בתפקיד שר התקשורת, נוסף על תפקידו כשר התיירות;

-    חברת הכנסת השרה ציפי לבני בתפקיד שרת החוץ, נוסף על תפקידיה כשרת המשפטים וכשרה לקליטת העליה;

-    חבר הכנסת השר גדעון עזרא בתפקיד השר לאיכות הסביבה, נוסף על תפקידו כשר לביטחון הפנים;

-    חבר הכנסת השר מאיר שטרית בתפקיד שר החינוך התרבות והספורט, נוסף על תפקידו כשר התחבורה והבטיחות בדרכים.

על פי סעיף 9(א)(10) לחוק, נמסרה הודעה לכנסת ביום י”ח בטבת התשס׳׳ו(18 בינואר 2006).

כ׳׳ד בטבת התשס׳׳ו(24 בינואר 2006) (חמ 3-3281)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על הפסקת כהונת סגני שרים

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(8) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י(להלן - החוק), כי:

(1) על פי סעיף 26(1) לחוק-יסוד: הממשלה2, פסקה כהונתם של סגני השרים האלה:

(א) חבר הכנסת יעקב אדרי חדל לכהן כסגן שר במשרד לביטחון הפנים3 ביום י׳׳ח בטבת התשס׳׳ו(18 בינואר 2006);

ילקוט הפרסומים 5491, ט' בשבט התשס׳׳ו, 7.2.2006 1618

1

   ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2

   ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

3

   י”פ התשס״ה, עמ' 370.