גיליון 5492 עמוד 1 מתאריך 09/02/2006רשומות

ילקוט

י״א בשבט התשס״ו


הפרסומים

5492    9 בפברואר 2006

עמוד

1658


הודעה על הכרזה על אזורי עימות לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)