גיליון 5493 עמוד 1 מתאריך 12/02/2006רשומות

ילקוט

י״ד בשבט התשס״ו


הפרסומים

5493    12 בפברואר 2006

עמוד

1842


הודעה על הכרזה על אזורי עימות לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)