גיליון 5494 עמוד 1 מתאריך 13/02/2006ילקוט הפרסומים

ט״ו בשבט התשס״ו


5494


13 בפברואר 2006


עמוד

הודעה על שינוי שמה של סיעה ומספר חבריה של סיעה............................................... 1844

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם ...............................................................1844

תיקון תיאומים לענין שימוש ברכב פרטי לצורכי תפקיד לפי חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת......... 1844

הודעות על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ועל באי כוח הסיעות וממלאי מקומם........................ 1844

הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה לגבולות שיפוט של רשויות מקומיות במחוז המרכז ושל רשויות מקומיות

הגובלות בהן במחוזות תל אביב, ירושלים והדרום................................................ 1845

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט...................................................................1845

רשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי(בנות בשירות לאומי בהתנדבות)............................ 1846

הודעות בתי הדין הרבניים ............................................................................... 1868

הודעות מאת הציבור .................................................................................... 1872

הודעה מאת בנק ישראל.................................................................................. 1882