גיליון 5495 עמוד 1 מתאריך 16/02/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בשבט התשס״ו    5495    16 בפברואר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1884

הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה

והאדריכלות....................................................................... 1884

הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז....................................................................................... 1884

הודעה על גמר כהונתו של שופט........................................ 1885

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות........................ 1885

מינוי שופט בבית משפט לענינים מקומיים..................... 1885

מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים.......................... 1885

מינוי נציג שרת המשפטים וממלאי מקומה במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 1885

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 1886

מינוי חבר לוועדה הבוחנת לפי חוק הקאדים................. 1886

מינוי שופטי נוער........................................................................ 1886

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)...................................................................... 1886

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית....................... 1886

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה -מעצרים)........................................................... 1886

הודעה על מינוי ועדת המחקר, הרכבה ומענה.............. 1887

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

התקשורת............................................................................ 1887

הסמכות לפי חוק שמירת הסביבה החופית..................... 1887

הודעה בדבר העלות הכוללת לאשראי לא צמוד הניתן

לציבור................................................................................... 1888

הכרזה על אזור נגוע במחלת הניוקסל............................... 1888

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1888

הודעות על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים................. 1888

הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה לגבולות עיריית פתח

תקוה בגבולה עם המועצה המקומית גני תקוה.. 1891

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז תל אביב................................................................. 1891

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז...................................................................... 1891

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (חוף השרון)..................... 1892

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 1892

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 1893

הודעה לפי חוק הצהרות מוות.............................................. 1910

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1910

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות........................ 1914

הודעות מאת הציבור................................................................ 1916