גיליון 5496 עמוד 1 מתאריך 19/02/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בשבט התשס״ו    5496    19 בפברואר 2006

עמוד

תיקון תיאומים לענין שימוש ברכב פרטי לצורכי תפקיד


לפי חוק משכן הכנסת,    רחבתו ומשמר הכנסת..... 1924

הרכב בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ועובדי

גופים מבוקרים.................................................................. 1924

מינוי חוקרות ילדים................................................................... 1925

מינוי חברים נוספים לוועדות ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) ולפי    חוק    בתי דין    מינהליים...... 1925

הודעה בדבר סכום המחזור השנתי לפי חוק

העמותות............................................................................. 1925

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה. 1925 מינוי נציג משרד האוצר במינהלת מרכז ההשקעות... 1925

עמוד

הודעות על רישום בפנקס המפלגות................................... 1925

הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים לפי חוק רשות

העתיקות.............................................................................. 1926

נוהל הצבת קופות צדקה במקומות קדושים ליהודים,

מטרות הצדקה שלשמן יוצבו וחלוקתה.................. 1928

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 1928

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי    ציבור................... 1932

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1939

הודעות מאת הציבור............................................................... 1953

תיקוני טעויות והודעת ומערכת