גיליון 5497 עמוד 1 מתאריך 20/02/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בשבט התשס״ו    5497    20 בפברואר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ועל באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק הבחירות

לכנסת................................................................................... 1964

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת, על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם ועל מספר חבריה של

סיעה לפי החוק האמור.................................................. 1964

הודעה על מינוי יושב ראש ועדה רפואית עליונה לפי

תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה)...................... 1964

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)................................................... 1964

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)............................................................... 1965

הודעה על מינוי ועדה לפטורים ולמיזוגים לפי חוק

ההגבלים העסקיים.......................................................... 1965

הודעה על מינוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים...... 1965

מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) 1965

ביטול מינוי פקידת סעד לפי החוק האמור....................... 1965

שינוי מינוי פקידי סעד לפי החוק האמור......................... 1965

הסמכה וביטול הסמכה לפי חוק התכנון והבניה.......... 1966

הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה בפנקס

המפלגות.............................................................................. 1966

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....... 1966