גיליון 5497 עמוד 2 מתאריך 20/02/2006הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת ועל באי כוח הסיעות וממלאי מקומם

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969 מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ׳׳ט-1969י, וסעיף 18ג לתקנון הכנסת1 2, כדלקמן:

1.    על שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת שאישרה ועדת הכנסת ביום ז' בשבט התשס׳׳ו (5 בפברואר 2006), לפי סעיפים 59(1) ו-60 לחוק הכנסת, התשנ”ד-31994, וסעיף 18א לתקנון הכנסת, כמפורט להלן:

”הסיעה החילונית” התפלגה לשתי סיעות:

(1)    ”הסיעה החילונית”, אשר תמנה 9 חברי הכנסת, שהם חברי הכנסת שנמנו עם הסיעה לפני ההתפלגות,

למעט חברי הכנסת האמורים בפסקה 2, ואשר תייצג את מפלגת אחדות למען עליה - תנועה לאומית דמוקרטית;

(2)    סיעת ”הבית הלאומי”, אשר תמנה 2 חברי הכנסת: אליעזר זנדברג וחמי נחמיה דורון.

2.    בא כוח סיעת ”הסיעה החילונית” הוא חבר הכנסת רשף ארי חן וממלא מקומו הוא חבר הכנסת אהרן רוני בריזון.

3.    בא כוח סיעת ”הבית הלאומי” הוא חבר הכנסת חמי נחמיה דורון וממלא מקומו הוא חבר הכנסת אליעזר זנדברג.

ז' בשבט התשס׳׳ו(5 בפברואר 2006)

(חמ 3-16)

ראובן ריבלין

_    יושב ראש הכנסת

י ס׳׳ח התשנ״ט, עמ' 103.

2    י״פ התשכ״ח, עמ' 590; התשמ״ט, עמ' 1798.

3    ס״ח התשנ״ד, עמ' 140; התשס״ד, עמ' 308.

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת, על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם ועל מספר חבריה של סיעה

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969 מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ׳׳ט-1969י, וסעיף 18ג לתקנון הכנסת2, כדלקמן:

1. על שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת שאישרה ועדת הכנסת ביום ט' בשבט התשס׳׳ו (7 בפברואר 2006), לפי סעיפים 59(2) ו-60 לחוק הכנסת, התשנ”ד-31994, וסעיף 18א לתקנון הכנסת, כמפורט להלן:

סיעת ”החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) והתנועה הערבית להתחדשות” התפלגה לשתי סיעות:

(1) סיעת ”החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים)”

אשר תמנה את חברי הכנסת שנמנו עם הסיעה לפני ההתפלגות, למעט חבר הכנסת האמור בפסקה 2;

(2) סיעת ”התנועה הערבית להתחדשות (תע”ל)” אשר תמנה את חבר הכנסת אחמד טיבי.

2.    בא כוח סיעת ”התנועה הערבית להתחדשות (תע”ל)” הוא חבר הכנסת אחמד טיבי וממלא מקומו הוא אוסמה סעדי.

3.    סיעת ”הבית הלאומי” תייצג את מפלגת ”הבית הלאומי”.

4.    החל ביום י' בשבט התשס׳׳ו (8 בפברואר 2006) סיעת ”האיחוד הלאומי מולדת-תקומה” מונה 4 חברים שהם חברי הכנסת בנימין אלון, צבי הנדל, אורי יהודה אריאל, ואריה אלדד, וסיעת ”ישראל ביתנו” מונה 4 חברים שהם חברי הכנסת יורי שטרן, אליעזר כהן, יגאל יאסינוב ואסתרינה טרטמן.

י' בשבט התשס״ו (8 בפברואר 2006)

(חמ 3-16)

ראובן ריבלין יושב ראש הכנסת

הודעה על מינוי יושב ראש ועדה רפואית עליונה

לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ”ד-1964 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-1964י, מיניתי את פרופ' שמואל אידלמן, ת”ז XXXX149, ליושב ראש ועדה רפואית עליונה באזור חיפה2.

תוקף המינוי החל ביום כ”ב בטבת התשס׳׳ו (22 בינואר

2006).

כ״ג בטבת התשס״ו(23 בינואר 2006)

(חמ 3-183)

שאול מופז

_    שר הביטחון

1    ק״ת התשכ״ד, עמ' 870.

2    י״פ התשנ״ו, עמ' 652.

הודעה על מינוי חברים נוספים

לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) התשכ”ד-1964 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-1964י, מיניתי חברים נוספים ברשימת הרופאים2, לענין התקנות האמורות, כמפורט להלן:

אזור תל אביב והמרכז

ד”ר משה בירגר, ת”ז XXXX392 ד”ר ניקולאי קוסוב, ת”ז XXXXXX977

תוקף המינויים החל ביום כ”ב בטבת התשס”ו (22 בינואר 2006).

כ״ג בטבת התשס״ו (23 בינואר 2006)

(חמ 3-183)

שאול מופז

_    שר הביטחון

1    ק״ת התשכ״ד, עמ' 870.

2    י״פ התשנ״ו, עמ' 652.

ילקוט הפרסומים 5497, כ״ב בשבט התשס״ו, 20.2.2006 1964

1

י ס״ח התשכ״ט, עמ' 103.

2

   י״פ התשכ״ח, עמ' 590; התשמ״ט, עמ' 1798.

3

   ס״ח התשנ״ד, עמ' 140; התשס״ד, עמ' 308.