גיליון 5499 עמוד 1 מתאריך 23/02/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בשבט התשס״ו    5499    23 בפברואר 2006

עמוד


עמוד

הודעות בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל....... 2016

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית................... 2021

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית להערות

הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור...................... 2022

הודעה על מיזוג חברות........................................................... 2023

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל............................... 2024

הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל............. 2026

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 2028

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן............................ 2030

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן...... 2034

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים.................................. 2036

הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו..................................... 2036

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי....................... 2038

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 2038

הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות........ 2039

הודעות סופיות בדבר מחיקה מפנקס העמותות.............. 2041

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2042

הודעות מאת הציבור................................................................ 2047