גיליון 5500 עמוד 1 מתאריך 27/02/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בשבט התשס״ו    27 בפברואר 2006

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך

התרבות והספורט למוסדות ציבור............................ 2056

צו הרחבה בענף הבניה ועבודות ציבוריות לפי חוק

הסכמים קיבוציים............................................................ 2060

כללי הדיון בבקשות לגיור......................................................... 2062

עמוד

הודעות לפי חוק התכנון והבניה............................................. 2064

הודעה לפי חוק הצהרות מוות................................................ 2076

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 2076

הודעות בתי הדין הרבניים........................................................ 2078

הודעות מאת הציבור................................................................... 2081

הודעות מאת בנק ישראל........................................................... 2086