גיליון 5500 עמוד 2 מתאריך 27/02/2006מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3(4) לחוק התרבות והאמנות, התשס״ג-02 220 (להלן - חוק התרבות), מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט (להלן - המשרד) למוסדות ציבור:

תמיכה במוסדות תרבות בתחום קבוצות תאטרון, פרויקטים הפקתיים, יוזמות לקידום התאטרון ומרכזי פרינג'

תקנה תקציבית מס' 31-03-32 (להלן - התקנה)

פרק א': כללי

1.    כללי

(א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה),

תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד בתחום קבוצות תאטרון, פרויקטים הפקתיים, יוזמות לקידום התאטרון ומרכזי פרינג', ובהמלצה למוסדות השונים, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן3 (להלן - הנוהל).

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של הענין, תוך יישום שוויוני, אחיד, מקצועי ועניני של המבחנים שנקבעו; החלטות הוועדה יהיו מנומקות.

2.    הגדרות במבחנים אלה -

״הפקה״ - יצירת מופע אמנותי, בהשתתפות יוצרים ומבצעים מקצועיים, שאורכו 50 דקות לפחות,

המיועד להיות מוצג לפני קהל, ושאינו אימפרוביזציה או הפעלה תאטרונית;

״הפקת פרינג'״ - הפקה שאישרה להרצה ועדה אמנותית של אחד ממרכזי הפרינג' ואשר עונה על אחד מהתנאים האלה לפחות:

(1)    הפקה של יוצרים עצמאיים מקצועיים, שאינה נתמכת בידי המשרד;

(2)    הפקה הנתמכת במסגרת פרויקטים הפקתיים;

(3)    הפקה שהופקה והועלתה במסגרת פסטיבל שנתמך בידי מינהל התרבות בשנת ההערכה או שנה לפני כן;

(4)    הפקה שהופקה והועלתה בכל מסגרת שהיא אשר אינה מקבלת תמיכה מהמשרד בעבור הרצות;

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2    ס׳׳ח התשס׳׳ג, עמ' 64.

3 י׳׳פ התשנ׳׳ב, עמ' 2569; התשנ׳׳ד, עמ' 4716; התשנ׳׳ז, עמ' 1710; התש׳׳ס, עמ' 3264; התשס׳׳א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס׳׳ב, עמ' 761; התשס׳׳ג, עמ' 1358; התשס׳׳ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס׳׳ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

״הרצה״ - הופעה של הפקה לפני קהל צופים;

״המדור לתאטרון״ - המדור המקצועי לתאטרון שמינתה המועצה הישראלית לתרבות ואמנות שהוקמה לפי חוק התרבות;

״מרכז פרינג'״ - תאגיד שהמדור לתאטרון מצא כי בשנת ההערכה התקיימו בו כל התנאים שלהלן:

(1)    קיים פעילות מקצועית קבועה ושוטפת של העלאת מופעי תרבות והפקות פרינג' שנתיים לפחות;

(2)    עמד לרשותו חלל המתאים להעלאת הפקות פרינג';

(3)    הועלו במסגרתו 8 הפקות פרינג' לפחות, מהן 4 לפחות שהועלו לראשונה בשנת ההערכה;

(4)    ביצע בשנת ההערכה 50 הרצות לפחות של הפקות פרינג';

(5)    הפעיל ועדה אמנותית קבועה לבחירת הפקות הפרינג' שיועלו במסגרתו; הוועדה האמנותית התכנסה פעמיים לפחות בשנת ההערכה וצפתה בהפקות פרינג' שהוצעו לאירוח במסגרת המרכז,

וזאת בלא גביית תשלום מיוצרי ההפקות ובמשך מחצית השעה לפחות להפקה מוצעת;

(6)    העמיד, בלא תשלום, לרשות הפקות פרינג' שלא הוא הפיק, במה להרצת ההפקות, שירותי תפעול טכני (סאונד ותאורה), שירותי קופה, אבטחה ומינהלה;

(7)    העמיד, בלא תשלום, לרשות הפקות פרינג' שלא הוא הפיק, מערך לשיווק ההפקות, כולל יחסי ציבור ופרסום;

(8)    העביר לרשות היוצרים והמבצעים של הפקות הפרינג', 75% לפחות מההכנסות ממכירות כרטיסים שהתקבלו בעבור הרצות של אותן הפקות;

(9)    בשנת הגשת בקשת התמיכה הוא אינו מקבל תמיכה כתאטרון רפרטוארי;

״פרויקט הפקתי״ - הפקה שמבצע תאגיד שאינו תאטרון רפרטוארי ושהמדור לתאטרון מצא כי מתקיימים בו כל התנאים שלהלן:

(1)    עיקר פעילותו ביצירת הפקות מקצועיות;

(2)    הוא בעל רמה אמנותית נאותה;

(3)    מקיים הפקות שנתיים לפחות;

(4)    בארבע השנים הקודמות לשנת הגשת הבקשה העלה באופן עצמאי ושלא במסגרת קופרודוקציה עם תאטרון רפרטוארי, שתי הפקות לפחות והריץ כל הפקה 20 הרצות לפחות;

(5)    קיים בישראל בשנתיים שקדמו לשנת התקציב שבעבורה מתבקשת התמיכה, 50 הרצות לפחות של הפקותיו;

״יוזמה לקידום התאטרון״ - יוזמה של תאגיד המקיים פעילות בתחום אמנויות הבמה ושהמדור לתאטרון מצא כי מתקיימים בה כל התנאים שלהלן:

(1) בעלת חשיבות לפיתוח ולקידום תחום התאטרון;ילקוט הפרסומים 5500, כ״ט בשבט התשס״ו, 27.2.2006 2056