גיליון 5501 עמוד 1 מתאריך 28/02/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בשבט התשס״ו    5501    28 בפברואר 2006

עמוד


עמוד

הודעה בדבר קביעת אזורי עדיפות לאומית לפי חוק

חובת המכרזים.................................................................. 2088

הודעה על קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז...................................................................................... 2088

מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי

טיפול).................................................................................... 2088

הודעה על גמר כהונתו של שופט לבית חוק בתי

המשפט................................................................................. 2088

מינוי רשמת מקרקעין לפי חוק המקרקעין........................ 2088

מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים......................... 2088

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 2089

הודעה בדבר עדכון שכר מינימום ..................................... 2089

מינוי ממלא מקום לנציג שר התעשיה המסחר

והתעסוקה במועצה הארצית לתכנון ובניה.......... 2089

קביעת מועד לבחירות מיוחדות לראש המועצה

המקומית אבו סנאן........................................................ 2089

קביעת מועד לבחירות חדשות לראש המועצה המקומית

פקיעין................................................................................... 2089

מינוי רופא וטרינר ממשלתי לפי פקודת הכלבת........... 2089

מינוי רשם לפי חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים........ 2090

הודעה על מינוי ממונה בבנק ישראל לפי חוק חופש

המידע................................................................................... 2090

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת לפי תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות)............. 2090

הודעה על מין רישיון לפי חוק תאגידי מים וביוב........ 2090 הודעה בדבר תיקון שיעור ריבית במטבע חוץ(דולר).. 2090

הודעה בדבר חילוט טובין........................................................ 2090

הודעה על ביטול מינוי של משקמים לפי תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי

משקמים).............................................................................. 2091

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 2091

הודעה בדבר שינוי בתקנים................................................... 2091

הודעה בדבר ביטול תקנים..................................................... 2091

הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה במועצה המקומית

כפר קאסם........................................................................... 2091

מינוי מנהל בחירות בפקיעין .................................................. 2092

הודעות בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון....................................................................... 2092

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (קרית אונו)...................... 2093

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות לפי חוק

המקרקעין............................................................................ 2093

הודעה על בקשה לחידוש רישום......................................... 2093

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין............................................................................. 2094

הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות.................................... 2094

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוצים -

הסכמים קיבוציים שהוגשו לרישום עד 31.1.2006... 2094 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום    עד 31.1.2006.... 2095

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 2098

הודעות מאת הציבור................................................................ 2114