גיליון 5501 עמוד 2 מתאריך 28/02/2006הודעה בדבר קביעת אזורי עדיפות לאומית

לפי חוק חובת המכרזים, התשנ”ב-1992 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א(א1) לחוק חובת המכרזים, התשנ׳׳ב-1992י (להלן - החוק), החליטה הממשלה בהחלטה 3575 מיום כ׳׳ג בניסן התשס׳׳ה (2 במאי 2005) ובהמשך להחלטותיה 228 (חכ/4) מיום כ׳׳ט בניסן התשס׳׳ג (1 במאי 2003), 1231 (חכ/47) מיום ל' בכסלו התשס׳׳ד (25 בדצמבר 2003), 2173 מיום ט׳׳ו בתמוז התשס׳׳ד (4 ביולי 2004), 2341 מיום י׳׳ד באב התשס׳׳ד (1 באוגוסט 2004), 2633 מיום ט' בחשון התשס׳׳ה (24 באוקטובר 2004) ו-2704 מיום א' בכסלו התשס׳׳ה (14 בנובמבר 2004), לקבוע את שטחי השיפוט של יישובי עוטף עזה כאזור קו העימות לענין החוק ותקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ׳׳ח-21998; לענין זה, ”יישובי עוטף עזה” - היישובים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול, אשר בתיהם שוכנים עד 7 ק”מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה והמפורטים להלן:

שער הנגב:

אור הנר, איבים, ארז, גבים, יכיני, כפר עזה, מפלסים, נחל עוז, ניר עם. חוף אשקלון:

גברעם, זיקים, יד מרדכי, כרמיה, נתיב העשרה. שדות נגב:

סעד, עלומים, כפר מימון, זמרת, שוקדה, שובה, תקומה, תושיה. אשכול:

אבשלום, בארי, חולית, דקל, יבול, ישע, יתד, כיסופים, כרם שלום, מבטחים, מגן, ניר יצחק, ניר עוז, נירים, סופה, עין הבשור, עין השלושה, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, תלמי יוסף, י”ב בסיון התשס׳׳ה (19 ביוני 2005) (חמ 3-2512)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 114; התשנ׳׳ג, עמ' 108; התשנ׳׳ה, עמ' 46; התשנ׳׳ח, עמ' 185; התשס׳׳א, עמ' 392.

2    ק”ת התשנ׳׳ח, עמ' 1020; התשס׳׳ו, עמ' 510.

הודעה על קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י (להלן - החוק), ועל פי הצעת ועדת השירות, קבעה הממשלה, כי:

(1)    חובת המכרז האמורה בסעיף 19 לחוק, לא תחול על מועסקים במינהלת ההקמה להסדרת השידורים לציבור במשרד התקשורת אשר החלו את עבודתם בה עד ליום 1 בינואר 2005;

(2)    קביעת המשרות אשר יהיו פטורות מחובת המכרז תהא על פי קביעת נציב שירות המדינה, ולאחר שקיבל את המלצתו של המנהל הכללי של משרד התקשורת אשר אישר את הצורך בהמשך איושן של המשרות;

(3) לא יהיה ניתן לפטור ממכרז משרה אשר המועסק בה אינו עומד בתנאי הסף של המשרה.

ח' בשבט התשס”ו (6 בפברואר 2006) (חמ 3-274)

ישראל מימון

מזכיר הממשלה

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971י, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על השופט גד גדעון, ת”ז XXXXX233, שופט של בית משפט השלום בבאר שבע, לשמש שופט נוער עד לתום כהונתו באותה ערכאה.

י”א בשבט התשס”ו (9 בפברואר 2006) (חמ 3-686)

אהרן ברק

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיעה על גמר כהונתו של חיים סומך, שופט ראשי בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, ביום ב' בשבט התשס׳׳ו(31 בינואר 2006), עקב פרישתו לגמלאות. ט”ז בשבט התשס׳׳ו(14 בפברואר 2006) (חמ 3-60)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס”ח התשמ”ד, עמ' 198.

מינוי רשמת מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116(א) לחוק המקרקעין, התשכ׳׳ט-1969י, אני ממנה את כנרת כהן, ת”ז XXXXX458, לרשמת מקרקעין, בלשכת רישום המקרקעין בירושלים.

תוקף המינוי עד יום ו' בתמוז התשס׳׳ו(2 ביולי 2006)

ט”ז בשבט התשס׳׳ו(14 בפברואר 2006) (חמ 3-259)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס”ח התשכ”ט, עמ 259.

מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים

לפי חוק החוזים האחידים, התשמ”ג-1982 וחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ד) לחוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982י, וסעיף5(א) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את ד”ר משה גלברד, ת”ז XXXXXX063, ואת ד”ר

1    ס”ח התשמ”ג, עמ' 8. 1

1 ס”ח התשי”ט, עמ' 86.


ילקוט הפרסומים 5501, ל' בשבט התשס׳׳ו, 28.2.2006 2088

1

   ס”ח התשנ”ב, עמ' 90.