גיליון 5502 עמוד 1 מתאריך 06/03/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' באדר התשס״ו    5502    6 במרס 2006

עמוד

עמוד

2121

הסמכת קציני משטרה לפי חוק הכניסה לישראל.........

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים לכנסת

2122

הכרזות וביטול הכרזות על אזורים נגועים.......................

2120

השבע עשרה......................................................................

הודעות על התליית רישיונות רופאים..............................

2120

הכרזה על בית סוהר.................................................................

2123

2120

מינוי חברים וחליפיהם במועצה למוצרי עגבניות.......

2123

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין.....

2120

מינוי חברים וחליפיהם במועצה למוצרי תירס..............

2124

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (גני תקוה).......................

2120

מינוי חברים וחליפיהם במועצה למוצרי פרי הדר.......

2124

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.....................................

2121

הודעה על מינוי חברים לוועדת עררים לפי חוק

החשמל.................................................................................

2125

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור...................

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

2137

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

2121

קיבוציים..............................................................................

2149

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

2121

התיירות...............................................................................

2152

הודעות מאת הציבור...............................................................

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון

2158

דין וחשבון שבועי של בנק ישראל......................................

2121

מפלגות.................................................................................