גיליון 5503 עמוד 1 מתאריך 08/03/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באדר התשס״ו    5503    8 במרס 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 2160

הודעות על מינוי סגני נשיא בבתי המשפט..................... 2160

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ולפי חוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 2160

הודעה על מינוי זמני רשם החברות................................... 2160

הודעה על מינוי זמני של רשם השותפיות...................... 2161

הודעה על מינוי זמני של רושם שמות עסק.................... 2161

מינוי לפי פקודת המשטרה.................................................... 2161

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 2161

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים..................................... 2162

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה..... 2162

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 2166

הודעות בדבר הצגת לוח זכויות........................................... 2166

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2166

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 2176

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2177

הודעות מאת הציבור............................................................... 2178