גיליון 5506 עמוד 1 מתאריך 14/03/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באדר התשס״ו    5506    14 במרס 2006

עמוד

הודעה על מינוי חברה למועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין.................................................................. 2256

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה לפי חוק מימון

מפלגות................................................................................. 2256

מינוי לפי חוק התכנון והבניה............................................... 2256

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לפי חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), לפי חוק סדר הדין הפלילי

סמכויות אכיפה - מעצרים) ולפי חוק הגנת

הצומח................................................................................... 2256

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 2256

מינוי מפקחת עבודה................................................................. 2257

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2006 לפי תקנות

רואי חשבון.......................................................................... 2257

עמוד

מינוי מנהל בחירות באבו סנאן............................................. 2258

הסמכת קצינים מוסמכים לפי חוק סמכויות לשם

שמירה על ביטחון הציבור............................................ 2258

צו בדבר החזר תוקף זכות מטפחים..................................... 2258

הודעות על גופים שייתנו הדרכה והשתלמות בנהיגה

מטעם רשות הרישוי........................................................ 2258

הודעה על צורך בשיקום מחצבה........................................ 2259

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 2259

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...... 2260

הודעת הסדר זכויות במקרקעין (צפת)............................... 2260

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 2260

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2261

הודעות מאת הציבור............................................................... 2262

הודעות מאת בנק ישראל........................................................ 2278