גיליון 5508 עמוד 1 מתאריך 22/03/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ב באדר התשס״ו    5508    22 במרס 2006

עמוד

שינוי בהרכב מועצת יועצי מס מייצגים.......................... 2320

הרשאות לפי פקודת הפרוצדרה הפלילית(עדות)....... 2320

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה. 2322 תיקון הכרה במוסדות, בתארים ובתעודות גמר לענין

כשירות לעבודה סוציאלית.......................................... 2322

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד(טיפול במפגרים)... 2322 ביטול מינוי מפקחת לפי תקנות שירותי הסעד (תפקיד

המנהל וועדת הסעד)...................................................... 2322

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות 2322

מינוי שופט נוער.......................................................................... 2322

הודעה בדבר הסמכה לפי פקודת הרוקחים..................... 2323

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק עסקאות גופים

ציבוריים .............................................................................. 2323

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון.......................... 2323

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2323

הכרזות על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות...... 2323

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 2324

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 2324

הודעות בדבר הוראה לעריכת תכנית מיתאר ארצית. 2324 עמוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז ירושלים.................................................................. 2325

הודעות בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז...................................................................... 2325

הודעה בדבר הארכת מועד להגשת התנגדויות לתכנית

מיתאר מחוזית חלקית למחוז הצפון......................... 2326

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 2326

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (זמר).................................. 2327

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 2327

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 2327

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2331

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 2343

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2347

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 2351

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2353

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי....................................... 2356

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות........... 2357

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות............... 2357