גיליון 5509 עמוד 1 מתאריך 26/03/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ו באדר התשס״ו    5509    26 במרס 2006

עמוד

תיקון הודעה על קביעה של קופות ציבוריות לפי חוק

שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)....... 2360

הודעה על ביטול של קופות ציבוריות לפי חוק שירות

המדינה (גמלאות)............................................................ 2360

הודעה על מינוי נשיא לכהונה בפועל לפי חוק בתי

המשפט................................................................................. 2360

מינוי מוציא לפועל.................................................................... 2360

מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה................................ 2360

מינוי מועצה ארצית לשיקום נכי נפש בקהילה............. 2361

הודעות על מינוי לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות....... 2361

תיקון למבחנים לתמיכה זמנית בבית חולים ציבורי

כללי במצוקה בדרך הלוואה........................................ 2362

הודעה על ביטול הכרה במעבדה לבדיקת מי שפכים

וקולחין.................................................................................. 2362

הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבניה........................ 2362

הודעה בדבר התפטרות מועמד לכנסת השבע עשרה. 2363

המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר

להסדרי סיוע לחקלאים) ................................................ 2363

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן................................................................ 2364

הודעות על מחיקת רישום של תאגיד סוכן מכס מפנקס

סוכני המכס........................................................................ 2364

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 2364

הכרזות על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות...... 2364

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (יבנאל).................. 2365

הודעה על מינוי ממלאי מקום לחברי ועדת ערר

לארנונה (קרית מוצקין).................................................. 2365

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................... 2365

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 2373

הודעות מאת הציבור................................................................ 2377

עמוד

הודעה בדבר מספרי הטפסים להגשת דוחות לשנת המס 2005 לפי תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון), פקודת מס הכנסה, חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), תקנות הסדרים במשק