גיליון 5511 עמוד 1 מתאריך 27/03/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ז באדר התשס״ו    5511    27 במרס 2006

עמוד


עמוד

הודעה על שינויים בהרכב של ועדת הבחירות

המרכזית לכנסת השבע עשרה................................... 2388

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 2388

מינוי חברה לוועדת התעסוקה לפי חוק חיילים

משוחררים (החזרה לעבודה)........................................ 2388

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)................................................... 2388

תיקון הכרזה על מקום מעצר................................................. 2388

מינוי מפקחות לפי חוק הפיקוח על מעונות..................... 2389

מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על חוסים................... 2389

מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר וממלאי מקומו

בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום..... 2389

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2389

הודעות מאת הציבור............................................................... 2414