גיליון 5511 עמוד 2 מתאריך 27/03/2006הודעה על שינויים בהרכב של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השבע עשרה

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969 בהתאם לסעיף 23(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ׳׳ט-1969י, נמסרת בזה הודעה על שינויים אלה בהרכבה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השבע עשרה (להלן -הוועדה):

ממלא מקום

חבר בוועדה

שם הסיעה

בועז עצמון

יעקב סבו

שינוי

חמי דורון

יורם פומ־

הבית הלאומי

רנץ

רחל כהן

רשף חן

הסיעה החילונית

אתי לבני

אברהם פורז

שירה קוה

רוני בריזון

עדנה

נתן נתנזון

האיחוד הלאומי-מולדת-

חירותי

תקומה

יורי שטרן

אנה אוליקר

ישראל ביתנו

שאדי זידאן

דליה בקר

החזית הדמוקרטית לשלום

ולשוויון(המפלגההקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים

וערבים)

כפאח עבד-

אוסמה

התנועה הערבית להתחדשות

אלחלים

סעדי

(תע”ל)

ביולי 2003)1 2

הודעת שר הפנים מיום ז' בתמוז התשס״ג(7

תתוקן בהתאם.

כ׳׳ה בשבט התשס׳׳ו(23 בפברואר 2006)

(חמ 3-16)

אהוד אולמרט ממלא מקום ראש הממשלה

_    וממלא מקום שר הפנים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 103. 2 י”פ התשס׳׳ג, ע'מ 3559.

מינוי חברים לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, אני ממנה את הרשומים להלן, לחברים בוועדות השחרורים לפי הסעיף האמור: דורי פריג', ת”ז XXXXXX896 עדי נחמן, ת”ז XXXXX552 תוקף המינוי לשנתיים.

י׳׳ב באדר התשס׳׳ו(12 במרס 2006)

(חמ 3-101)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410; התשס׳׳ב, עמ' 487.

מינוי חברה לוועדת התעסוקה

לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש”ט-1949 בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-1949י, אני ממנה את

י ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 13; התשס׳׳ב, עמ' 22.

ענת אלמוג, ת׳׳ז XXXXXX800, לחברה בוועדת תעסוקה כללית2, ברשימת נציגי הלשכה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.

תוקף המינוי ל-3 שנים ממועד חתימתו, או סיום תפקיד החברה כעובדת המשרד - המוקדם מבין השניים. ז' באדר התשס׳׳ו(7 במרס 2006)

(חמ 3-442)

שאול מופז

_    שר הביטחון

2 י”פ התשנ׳׳ו, עמ' 3658.

הודעה על מינוי חברים נוספים

לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ”ד-1964 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ׳׳ד-1964י, מיניתי חברים נוספים ברשימת הרופאים2 לענין התקנות האמורות, כמפורט להלן:

אזור תל אביב והמרכז

ד׳׳ר צבי יוסיפוביץ, ת׳׳ז XXXXXX310 ד׳׳ר עמוס שטנברג, ת׳׳ז XXXXXX427 אזור חיפה והצפון

ד׳׳ר מנשה זערור, ת׳׳ז XXXXXX021

תוקף המינויים החל ביום ה' באדר התשס׳׳ו (5 במרס 2006).

כ׳׳ח בשבט התשס׳׳ו(26 בפברואר 2006)

(חמ 3-183)

שאול מופז

_    שר הביטחון

1    ק׳׳ת התשכ׳׳ד, עמ' 870.

2    י”פ התשנ׳׳ו, עמ' 652.

תיקון הכרזה על מקום מעצר

לפי חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ”ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ׳׳ו-1996י (להלן - החוק), ולאחר שהמפקח הכללי של המשטרה אישר כי תא המעצר המפורט להלן עומד בתנאים לפי החוק וכי ניתן לאפשר לעצורים שיוחזקו בו במשמורת את זכויותיהם לפי החוק, אני מתקן את ההכרזה על מקום מעצר2 שבאחריות משטרת ישראל לגבי תאי מעצר שבתחנות משטרה (להלן - ההכרזה), כמפורט להלן:

אחרי פרט 67 להכרזה יבוא:

שם תחנת המשטרה כמות תאי המעצר המוכרזים ”68. תחנת אום אל פאחם    1”

א' באדר התשס׳׳ו(1 במרס 2006) (חמ 3-2776)

גדעון עזרא שר לביטחון הפנים

ילקוט הפרסומים ״55, כ״ז באדר התשס״ו, 27.3.2006 2388

1

   ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 338.

2

י”פ התשנ׳׳ז, עמ' 3420, התשס׳׳ג, עמ' 3258.