גיליון 5512 עמוד 1 מתאריך 30/03/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בניסן התשס״ו    5512    30 במרס 2006

עמוד


עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 2416

הודעה על מינוי חברים נוספים וביטול מינוי לפי

תקנות הנכים (ועדות רפואיות).................................. 2416

מינוי חברים לוועדה למתן אישורים לפי חוק ההוצאה

לפועל.................................................................................... 2416

מינוי והסמכה של מפקחת עבודה....................................... 2416

מינוי קציני מבחן למבוגרים................................................... 2416

אצילת סמכויות לסמנכ׳׳ל בכיר למינהל ולמשאבי

אנוש במשרד הרווחה..................................................... 2417

אצילת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................... 2417

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה... 2417 הודעה על היתר לעריכת הגרלה לפי חוק העונשין...... 2417

הודעה על הארכת תוקף ההיתר הכללי לעריכת

הגרלות לפרסומת מסחרית........................................... 2417

תיקון רשימת הזנים לפי תקנות הזרעים (רשימת הזרעים

המורשים למכירה)........................................................... 2417

הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות........ 2418

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית פקיעין (בוקייעה).......................................... 2418

הודעות בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין....... 2418

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 2419

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 2419

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2420

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2424